Regulamin

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Praktykujących „Zacisza Jogi”.
 1. „Zacisze jogi”, zwane dalej klubem, świadczy usługi w zakresie prowadzenia zajęć jogi.
 2. Z usługi klubu mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Praktykującymi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej złożą osobiście zapewnienie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 3. Korzystający z usług klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Praktykujący nie może odstępować swojego karnetu osobie trzeciej. Do uczestniczenia z zajęć uprawnione są jedynie osoby posiadające aktualny, ważny  karnet. Klub nie będzie zwracało wpłaconych kwot za niewykorzystane zajęcia z winy Praktykującego.
 4. Praktykujący, którzy dotrą później niż 5 min przed zajęciami, nie będą na nie wpuszczani.
 5. Torby, plecaki, dokumenty należy zabrać ze sobą na zajęcia i pozostawić na wyznaczonej półce. Za rzeczy wysokiej wartości materialnej oraz maty jogiczne pozostawione bez opieki Klub nie odpowiada.
 6. Obuwie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. Poruszanie się w obuwiu na terenie „Zacisza jogi” jest niewskazane i niemile widziane.
 7. Praktykujący mają prawo do opieki i porad obsługi Klubu oraz korzystanie z zaplecza sanitarnego.
 8. Praktykujący są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p-poż, własnego i współćwiczących.
 9. Użytkowanie sali, sprzętu i sanitariatów winno być zgodne z ich przeznaczeniem.  Do sali nie należy wnosić produktów spożywczych.
 10. Praktykujący, po zakończeniu zajęć, zobowiązani są do uporządkowania przyborów i ustawienie ich w wyznaczonym miejscu, przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 11. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zajęciach w skutek awarii lub zbiegu nieszczęśliwego wypadku, Praktykujący ma prawo do odrobienia zajęć w uzgodnionym terminie.
 12. Praktykujący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczani na zajęcia. Spożywanie napoi alkoholowych na terenie Klubu jest surowo zabronione.
 13. Za dewastację rzeczy należących do klubu oraz wszystkie świadome działania na jego szkodę, przywłaszczenia rzeczy osób trzecich Praktykujący odpowiadał będzie prawnie i finansowo.
 14. Każdy Praktykujący jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów występujących na terenie Klubu.
 15. Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 16. Skargi i wnioski należy zgłaszać w recepcji Klubu lub meilem ……
 17. Konsekwencją nie przestrzegania zasad regulaminu może być;
  - wyproszenie z zajęć,
  - nie wpuszczenie Praktykującego na teren Klubu,
  - usunięcie z listy Praktykujących.

 
Honorujemy bez dopłat karty: Fit profit

Zajęcia jogi na wszystkich poziomach, kameralne grupy z indywidualnym podejściem do podopiecznych. Szkoła jogi z pełnym wyposażeniem w sprzęt do zajęć dla początkujących, zaawansowanych,
dla grup terapetycznych; kręgosłup, kolana, barki i grup kobiecych. Zajęcia prowadzą dyplomowani nauczyciele Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara- doświadczenie, odpowiedzialność, wiedza
i zaangażowanie. Organizujemy wczasy z jogą oraz warsztaty z nauczycielami z całej Polski. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach. Joga Warszawa - dobra i najbliższa lokalizacja dla mieszkańców; Targówka, Bródna, Tarchomina, Ząbek, Marek, Kobyłki, Zielonki i innych miejsc ościennych.